جتصا

بازارهای صادراتی

صادرات به پاکستان – فرصت ها و ظرفیت های خالی

ظرفیت صادرات به پاکستان ⚡ پاکستان، بازاری ۲۴۰ میلیونی که ایران بیش از ۰٫۲ درصد از این سهم بازار بزرگ…